MORI SEIKI NV5000α1 高精度立形マシニングセンタ

MORI SEIKI NV5000α1 高精度立形マシニングセンタ

MORI SEIKI NV5000α1 高精度立形マシニングセンタ